Voorwaarden & gebruik van de site

Rechten.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Immopromo nv.

Uw privacy.

Immopromo gaat met de grootste zorgvuldigheid om met persoonlijke gegevens. Persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld door Immopromo en slechts gebruikt voor de doeleinden waarvoor de gegevens verstrekt zijn door de persoon in kwestie. Gegevens kunnen worden opgeslagen in één of meerdere databanken. Persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder de toestemming van de betrokkene. De betrokkene heeft recht op inzage van zijn persoonsgegevens

Verstrekte informatie.

De informatie op deze website is enkel ten titel van inlichting. Prijzen, uitvoeringen, documenten enz, kunnen ten allen tijden gewijzigd worden. Alleen de door beide partijen ondertekende documenten hebben juridische waarde.